Mērķi

 

Mērķi

 Mērķi:

1. Uzlabot klastera dalībnieku – komersantu konkurētspēju vietējā un starptautiskajā tirgū.

2. Veicināt eksportspējas un stabila noieta attīstību, nodrošināt uzņēmumu izmaksu samazināšanu, un produktivitātes un ieguldījumu pētniecībā un attīstībā pieaugumu.

3. Radīt jaunas idejas, uzņēmējdarbības virzienus, īstenot kopprojektus tehnoloģiju pārnesei, paaugstināt inovāciju kapacitāti un paātrināt jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, paplašināt iespējas pētījumu rezultātu komercializācijai un privātā sektora finansējuma piesaistei. 

 

Klastera vidēja termiņa mērķis ir 3 gadu laikā nostiprināt farmācijas nozari kā vadošo inovatīvo nozari Latvijā, kura ražo un eksportē augstas pievienotās vērtības produktus un aizvieto tradicionāli Latvijā ražošanā nodarbinātās darbavietas ar uz zināšanām balstītām augsto tehnoloģiju darba vietām.

Farmācijas un saistīto nozaru klastera ilgtermiņa mērķis ir turpmāko 8 gadu laikā veidot platformu, kas veicina nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju globālajā tirgū, nodrošinot TOP-3 pozīciju starp apstrādes rūpniecības nozarēm Latvijā pēc eksporta apjoma 2019.  gadā ar nozares apgrozījumu >300M LVL, eksporta apjomu >280M LVL gadā un produktivitātes līmeni >100 tūkst. LVL apgrozījuma uz vienu strādājošo