Par klasteri

Viena no perspektīvākām nozarēm Latvijā tiek uzskatīta ķīmijas un farmācijas nozare, kurā ietilpst ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana, kā arī gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana. Ķīmijas un farmācijas nozare ir nozīmīga un tradīcijām bagāta Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, kura dod 9,4% (2010) no iekšzemes kopprodukta un veido 10% no kopējā valsts eksporta. Farmācijas produktu sektors ir vislielākais nozares apakš sektors, veidojot 33% no nozares ražošanas apjoma jeb rūpniecības produkcijas izlaides apjoma. 

Klasteris ir daudzu saistītajā nozarē strādājošu uzņēmumu un institūciju sadarbības tīkls, kura ietvaros sadarbojoties kopīgiem spēkiem tiek veicināta katra atsevišķā uzņēmuma un attiecīgi kopā visas nozares izaugsme. Šādas sadarbības veicināšanai ir būtisks valsts un pašvaldību atbalsts, un klasteru atbalsta programmas tiek īstenotas vairākās pasaules valstīs.

Latvijā klasteru atbalsta programma tiek piedāvāta, izmantojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, ar kura atbalstu Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) 2012.gadā ir uzsākusi īstenot Farmācijas un saistīto nozaru klastera projektu "Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi" (līgums Nr.L-KAP-12-0005) īstenošanu. 

 

 

"LIFE SCIENCE CLUSTER OF LATVIA" MISIJA: 

Farmācijas un saistīto nozaru klastera misija ir apvienot ražotājus, zinātniekus, kā arī citas ieinteresētās puses, lai, izmantojot modernās pētījumu metodes un inovatīvas tehnoloģijas, risinātu jaunās sociālās un ekonomiskās problēmas, apmierinātu pieaugošo patērētāju pieprasījumu pēc augstākas kvalitātes un drošākas farmācijas, biotehnoloģijas, funkcionālās kosmētikas produktiem, kā arī veselīgākas funkcionālās pārtikas globālajā tirgū.


"LIFE SCIENCE CLUSTER OF LATVIA" VĪZIJA:

Klastera vīzija ir efektīvi izmantojot klasteru dalībnieku kompetences un pieredzi, jaunākus zinātnes un tehnoloģiju attīstības sasniegumus, mijiedarbības sinerģijas efektu, iesaistīties dažādās finansējuma piesaistes programmās, nodrošināt ilgtspējīgas un konkurētspējīgas nozares attīstību starptautiskā mērogā augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai.

Izveidojot šādu klasteri nozares uzņēmumi kļūs konkurētspējīgāki arī starptautiskā līmenī, jo klasteris veicina eksporta un ārpakalpojumu attīstību.