Uzdevumi

 

Uzdevumi:

Lai paaugstinātu klastera un to dalībnieku konkurētspēju, radot jaunus eksportspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību, attīstot pilna cikla produktu izstrādes pakalpojumus un veicinot nozares un starpnozaru sadarbību vertikālajā integrācijā tiek plānoti sekojoši 5 klastera darbības virzieni:

1.  Inovācijas, jauni produkti un tehnoloģijas. Viens no galvenajiem uzdevumiem nozares un klastera attīstībai ir jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes un attīstības nodrošināšana, veicinot klastera dalībnieku savstarpējo sadarbību un piesaistot papildus finansējumu; ka arī mazo uzņēmumu kapacitātes stiprināšana attiecībā uz dokumentu sagatavošanu produktu reģistrācijai eksporta tirgos, produktu dizaina izveidei un produktu realizācijai eksporta tirgos ar pieejamiem eksporta veicināšanas atbalsta instrumentiem.

2.  Produktivitātes pieaugums, inovatīvās domāšanas attīstīšana. Klastera dalībnieku produktivitātes paaugstināšana un inovatīvās domāšanas attīstīšana tiks veicināta ar kopīgas platformas izstrādi izejvielu piegādei, brīvo resursu efektīvai izmantošanai, specializētiem semināriem un meistarklasēm uzņēmumu vadītājiem inovatīvās vides attīstības veicināšanai uzņēmumos, tai skaitā nepieciešamo restrukturizāciju iniciēšanai un vadīšanai, personāla motivēšanai.

3.  Pētniecības un biznesa infrastruktūra. Viens no noteicošiem faktoriem nozares un klastera dalībnieku attīstībai, un inovāciju veicināšanai ir piemērotas un mūsdienīgas produktu izstrādes pilna cikla pētniecības un biznesa infrastruktūras pieejamība. Darbības virziena ietvaros paredzēts veikt aktivitātes vertikāli integrētās infrastruktūras modeļa izstrādei, kas ļauj Latvijā īstenot pilna cikla produkta attīstības pakalpojumus.

4.  Kompetences un nodrošinājums ar personālu. Lai īstenotu sistemātisku pieeju kvalificēta darbaspēka sagatavošanas jautājumu risināšanai, ir nepieciešams veikt regulārās darbības, kas nodrošina izglītības iestāžu sagatavotā personāla atbilstību darba tirgus prasībām, tai skaitā aktualizējot profesijas standartus un mācību programmas, nodrošinot piemērotu infrastruktūru mācību prakses īstenošanai izglītības iestādēs.

5.  Iekšējais un ārējais marketings. Viens no svarīgākiem klastera uzdevumiem ir sadarbības veicināšana starp uzņēmumiem un zinātniski-pētnieciskām institūcijām, izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs, veicinot klastera dalībnieku iesaistīšanos sadarbības projektos un to iekļaušanos pasaules piegādes ķēdēs.

Klastera galvenais uzdevums ir „networking” – savstarpējās komunikācijas un sadarbības veicināšana klastera dalībnieku vidū. Papildus, klastera pamatfunkcijas ir nodrošināt dalībnieku savstarpēju koordināciju papildus finansējuma piesaistei to attīstībai caur vairākām citām finansēšanas programmām.