Par mums

Vērtības

Cilvēks

Mūsu galvenā vērtība ir cilvēks, viņa izaugsme un labklājība.

Atbildība

Mēs rīkojamies atbildīgi pret valsti, sabiedrību, vidi un viens pret otru.

Daudzveidība

Mēs esam dažādi. Mūs vieno prasmes, zināšanas un pieredze.

Misija

Asociācijas misija ir attīstīt dzīvības zinātņu un materiālzinātņu jomas Latvijā, un palielināt ar to saistīto nozaru konkurētspēju.

Vīzija

Būt par inovāciju, izaugsmes un konkurences virzītājspēku un veicināt Latvijas ilgtspēju, radot augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus.

Mērķi

 • Pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijās, uzņēmēju un darba ņēmēju organizācijās, starptautiskās organizācijās un sabiedrībā kopumā.
 • Veicināt asociācijas biedru konkurētspēju nacionālā un starptautiskā mērogā, attīstot uz izaugsmi un inovācijām orientētu uzņēmējdarbības vidi.

Galvenie darbības virzieni

 • Biedru atpazīstamības veicināšana un prestiža celšana;
 • Dalība nozares attīstības konceptuālo un stratēģisko dokumentu izstrādē;
 • Iesaiste nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā;
 • Līdzdalība nozares speciālistu sagatavošanas sistēmas pilnveidē;
 • Konsultāciju sniegšana asociācijas biedriem profesionālās likumdošanas jomā;
 • Pasākumu organizēšana biedru konkurētspējas palielināšanai un nozarē strādājošo kvalifikācijas celšanai;
 • Sadarbības veicināšana starp uzņēmumiem, nozaru organizācijām, zinātniski-pētnieciskām institūcijām, izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs, veicinot biedru iesaistīšanos sadarbības projektos un to iekļaušanos pasaules piegādes ķēdēs;
 • Labās prakses apmaiņas veicināšana, aizsardzība pret negodīgu konkurenci;
 • Dalība uzņēmēju organizācijās un pasākumos Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu nozares dalībnieku internacionalizāciju.

Instrumenti

Rūpnieciskās inovācijas

Mērķis ir atbalstīt pētījumus, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē, ieviešot tās ražošanā un tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Eksportspēja

Dzīvības zinātņu nozares klastera LifeScience.lv darbības ietvaros tiek veicināta farmācijas un saistīto nozaru komersantu sadarbība augstas pievienotās vērtības produktu izveidē, apgrozījuma un produktivitātes palielināšanā, tādējādi veicinot arī to konkurētspēju ārvalstu tirgos.

Kompetence

Īstenojot apmācības projektus, tiek veikta nozares uzņēmumos nodarbināto kvalifikācijas celšana nozarei svarīgās jomās, tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgu un komercdarbības attīstību, ceļot nozares uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū.

Ilgtspēja

Ir globāla brīvprātīga iniciatīva, kuras ietvaros ķīmijas nozares uzņēmumi sadarbībā ar asociācijām pilnveido savu sniegumu veselības, drošības un vides jomās, kā arī veicina pārliecību un uzticēšanos nozarei.

Valde

Valdes priekšsēdētājs

Vitālijs Skrīvelis

SIA “PharmIdea”

Valdes locekļi

Andris Jegorovs

AS “Olainfarm”

Uldis Rekners

AS “Valmieras stikla šķiedra”

Marians Ļahovskis

SIA “Tenachem”

Osvalds Pugovičs

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Andžejs Stenclavs

SIA “Kinetics Nail Systems”

Māris Būmanis

AS “Latvijas Finieris”

Egils Einārs Jurševics

AS "Grindeks"

Birojs

Zanda Jurjāne

Izpilddirektore

Helga Gansone

Projektu vadītaja asistente

Kļūsti par biedru!

 • Lai kļūtu par Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas biedru, aizpildi un atsūti parakstītu iesnieguma formu uz e-pasta adresi lakifa@lakifa.lv.

 • Iesniegums tiks izskatīts tuvākajā valdes sēdē, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc saņemšanas.

 • Papildu informāciju par jaunu biedru uzņemšanu var saņemt, sazinoties ar Asociācijas izpilddirektori Zandu Jurjāni