Rīgas tehniskā universitāte ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas atbalstu izstrādā mācību materiālu vidusskolēniem padziļinātā kursa ķīmijā apguvei

21.09.2022.

Sākoties 2022./2023. mācību gadam, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija noslēgusi līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) par mācību materiāla izstrādi 12. klases skolēniem, lai viņiem sniegtu iespēju pilnvērtīgi apgūt kursu “Ķīmija II”. Padziļinātā kursa “Ķīmija II” apguve  dod iespēju jauniešiem veiksmīgi sagatavoties studijām ar ķīmiju saistītajās dabaszinātņu un inženierzinātņu studiju programmās.  

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija uzsver aktualitāti atbilstošas kvalitātes mācību materiālu nodrošināšanai. Kvalitatīvs mācību materiāls ir viens no primārajiem atbalsta punktiem jaunatnes izglītībā. Šādu materiālu nodrošināšana veicina pilnvērtīgāku izpratni par nozari un tās potenciālu jau vidusskolas līmenī, tādējādi radot atbilstošu vidi nākotnes nozares zinātniskajai un rūpnieciskajai attīstībai Latvijā. Mācību materiāla izstrāde notiek projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros. 

Izstrādātajā mācību materiālā tiks apskatītas tēmas, kas attīsta zinātniski pamatotu izpratni par organisko vielu un to pārvērtību daudzveidību, atoma un vielas uzbūvi, procesiem elektrolītu šķīdumos, oksidēšanās–reducēšanās procesiem, kā arī par ķīmisko procesu kinētiku un termodinamiku un ķīmijas un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

«Mūsu nozarei, kurā ietilpst gan ražojošā industrija, gan zinātniskie institūti, akūti trūkst ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas speciālistu, savukārt daudzām skolām trūkst kapacitātes, lai mācītu ķīmiju augstākajā līmenī. Mēs, RTU, vēlamies palīdzēt šīs problēmas risināšanā. Jo vairāk skolu jaunieši būs labi apguvuši un ieinteresēti ķīmijā, jo lielākas iespējas, ka viņi izvēlēsies šīs jomas studijas arī universitātes līmenī, lai pēc tam vairotu ķīmijas industrijas darbinieku pulku,» saka RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns akadēmiķis Māris Turks.

Mācību materiāls ir gatavots atbilstoši kompetenču izglītības principiem. Izmantojot izstrādāto mācību materiālu un programmu, skolēni apgūs arī prasmes patstāvīgi iegūt, apstrādāt un analizēt datus un komunicēt par pētījumu rezultātiem, izmantojot mūsdienu digitālās tehnoloģijas. Tāpat tiks apgūtas arī brīvpieejas programmatūras, elektroniskās datubāzes, arī ķīmijai specifiskās metodes, to skaitā vielas sintēzes un analīzes metodes. Svarīgi, ka mācību procesā ar izstrādāto mācību materiālu skolēniem būs iespējams nostiprināt caurviju prasmes – kritisko domāšanu un problēmrisināšanas iemaņas, pašvadītu mācīšanos un digitālo pratību.

Informācija sagatavota Asociācijas īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros.