Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs

Aktuālo apmācību piedāvājums 07.2023

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) īsteno projektu ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējumu “Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs (2016-2022)” (Nr. 1.2.2.1/16/A/001).

Projekta mērķis ir uzlabot ķīmijas nozarē un saskarnozarēs nodarbināto prasmes, apmācīt viņus jomās, kas noteiktas kā prioritāte Viedās specializācijas stratēģijā un saistītas ar identificētām, jaunām konkurētspējas nišām nozarē, jaunu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādi un/vai ieviešanu, produktivitātes vai pētniecības un attīstības aktivitāšu uzlabošanu.

Projekta rezultāts ir sniegt atbalstu vismaz 65 uzņēmumiem, no tiem 48 ar ERAF finansējumu un 17 ar virssaistību finansējumu, un apmācīt vairāk kā 1250 darbiniekus, no tiem 1182 ar ERAF finansējumu un 68 ar virssaistību finansējumu.

Projekta ieviešanas periods: 2016. gada marts – 2023. gada 31. decembris. Dalība projektā komersantiem ir atvērta visu projekta norises laiku.

Finansējums: kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 2 489 090 EUR, no tām 1 397 600 EUR ir atbalsta finansējums, tajā skaitā 500 000 EUR virssaistību finansējums.

Atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

 • sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;
 • vidējiem komersantiem – 60 %;
 • lielajiem komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5 % vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai – 50 %;
 • lielajiem komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas mazāk nekā 1,5 % apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai – 30 %.

Atbalstu apmācību kursiem un speciālistu konsultācijām var saņemt šādās jomās:

 • Elektroniskā komercija
 • Mārketings un tirdzniecība
 • Biznesa vadība
 • Kvalitātes nodrošināšana un vadība
 • Finanšu vadība
 • Dizains
 • Telemātika un loģistika
 • Telemehānika un loģistika
 • Projektu vadība
 • Ražošanas inženierzinības un vadība
 • Programmēšana
 • Fizikālās zinātnes
 • Matemātika un statistika
 • Datoru lietošana (tikai lietpratējiem)
 • Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
 • Inženierzinātnes un tehnoloģijas
 • Ražošana un pārstrāde
 • Vides aizsardzība
 • Valodas (zviedru, norvēģu, somu un vācu)

Par pieteikšanās kārtību un sīkākai informācijai par projektu aicinām sazināties ar projekta vadītāju Inesi Popovu, tālrunis: 26011284; e-pasts: projekti@lakifa.lv

Aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu un sniegtajām apmācībām:

20_APA_istenotas apmacibas_30 12 2022

19_APA_istenotas apmacibas_31 10 2022

18_APA_istenotas apmacibas_15 07 2022

17_APA_istenotas apmacibas_29 04 2022

16_APA_istenotas apmacibas_31 12 2021

15_APA_istenotas apmacibas_16 11 2021

14_APA_istenotas apmacibas_31 05 2021

13_APA_istenotas apmacibas_14_12_2020

 

Projekts Nr. (Nr. 1.2.2.1/16/A/001)